De strijd tegen buitenlandse niet erkende online verkopers kan in eigen land gestreden worden.

Het gebeurt al te vaak dat erkende distributeurs of franchisenemers in verkooppunten en marketing investeren en dan plots door een pure online speler beconcurreert worden aan ‘dumpingsprijzen’. Deze free riders investeren niet mee in het imago van het netwerk. Het selectieve distributie of franchisenetwerk vertoont dan duidelijk gaten, ofwel omdat het netwerk niet consequent werd uitgebouwd, maar heel vaak omdat een lid van het netwerk zijn contractuele verbintenis niet aan niet erkende distributeurs door te verkopen, schendt.

Franchising en insolventie

Jammer genoeg komen franchisegevers (soms) in aanraking met franchisenemers die hun betalingsverplichtingen niet langer kunnen nakomen. In dergelijke gevallen, stapelen de schulden van de franchisenemer zich snel op. De bijzondere samenwerkingsrelatie tussen franchisegever en –nemer, geeft meestal aanleiding tot onderhandelingen en (contractuele) afspraken tussen partijen aangaande de afbetaling van de opgelopen schulden. Deze afspraken volstaan soms niet en de franchisenemer kan (alsnog) in een insolventiescenario vervallen.

De conversie van een nietig concurrentiebeding: In franchise primeert de bedoeling van de partijen

Concurrentiebedingen zijn wettelijk geregeld in bepaalde materies (vb arbeidsovereenkomsten en handelsagentuurovereenkomsten), maar dan weer niet in vele andere overeenkomsten zoals bijv. franchiseovereenkomsten. Wel geldt ook hier de algemene regel dat ze beperkt moeten zijn in tijd, in ruimte en wat betreft de activiteiten.