E-Privacy: het einde van de cookie banners?

Op vandaag moeten bezoekers van een website toestemming geven voor het gebruik van cookies, tenzij deze enkel gebruikt worden voor het doorgeven van informatie tijdens het internet bezoek (bv first party cookies die bijvoorbeeld taalkeuze tijdens de sessie bijhouden) of nodig zijn voor het online verlenen van de gevraagde dienst. De meeste websites bekomen deze toestemming door een banner te laten verschijnen, die ‘weggeklikt’ wordt waardoor toestemming wordt gegeven met de cookies.

Reservering van een zone voor een franchisenemer. Mag hiervoor een vergoeding betaald worden?

Zowel franchisenemers als franchisenemers kunnen er belang bij hebben om met verschillende partners tegelijk onderhandelingen aan te gaan met het oog op een eventuele commerciële samenwerking. Mogen partijen tijdens deze onderhandelingen afspreken een bepaalde zone exclusief te reserveren voor een bepaalde kandidaat? Mag hiervoor een vergoeding gevraagd worden? De Arbitragecommissie bracht heirover op 22 februari 2017 een advies uit.

De strijd tegen buitenlandse niet erkende online verkopers kan in eigen land gestreden worden.

Het gebeurt al te vaak dat erkende distributeurs of franchisenemers in verkooppunten en marketing investeren en dan plots door een pure online speler beconcurreert worden aan ‘dumpingsprijzen’. Deze free riders investeren niet mee in het imago van het netwerk. Het selectieve distributie of franchisenetwerk vertoont dan duidelijk gaten, ofwel omdat het netwerk niet consequent werd uitgebouwd, maar heel vaak omdat een lid van het netwerk zijn contractuele verbintenis niet aan niet erkende distributeurs door te verkopen, schendt.

Franchising en insolventie

Jammer genoeg komen franchisegevers (soms) in aanraking met franchisenemers die hun betalingsverplichtingen niet langer kunnen nakomen. In dergelijke gevallen, stapelen de schulden van de franchisenemer zich snel op. De bijzondere samenwerkingsrelatie tussen franchisegever en –nemer, geeft meestal aanleiding tot onderhandelingen en (contractuele) afspraken tussen partijen aangaande de afbetaling van de opgelopen schulden. Deze afspraken volstaan soms niet en de franchisenemer kan (alsnog) in een insolventiescenario vervallen.

De conversie van een nietig concurrentiebeding: In franchise primeert de bedoeling van de partijen

Concurrentiebedingen zijn wettelijk geregeld in bepaalde materies (vb arbeidsovereenkomsten en handelsagentuurovereenkomsten), maar dan weer niet in vele andere overeenkomsten zoals bijv. franchiseovereenkomsten. Wel geldt ook hier de algemene regel dat ze beperkt moeten zijn in tijd, in ruimte en wat betreft de activiteiten.