Titel landingspagina – Zoektermen vooraan

U wenst een zaak in franchising op te starten? Wat moet u weten, welke zijn de voordelen van deze vorm en samenwerking?
Ontdek een paar essentiële punten om een zaak in franchising te beginnen.

Definitie

Franchising is een samenwerkingswijze tussen twee zelfstandige partners, waarbij de ene – de franchisegever – het recht geeft aan de andere – de franchisenemer – om tegen vergoeding en onder welbepaalde voorwaarden een commerciële formule of een productieproces dat hij op punt heeft gesteld en dat zijn deugdelijkheid heeft bewezen, te exploiteren.

Bekijk hieronder de meest recente formules

Voordelen om franchisenemer te zijn

 • De franchisenemer is eigenaar van zijn onderneming, hij is juridisch zelfstandig.
 • De franchisenemer haalt voordeel uit het imago en de reputatie van de franchiseformule ten opzichte van de verbruiker.
 • De franchisenemer geniet van een systeem van commercieel beheer, bedacht en beproefd door de franchisegever, waardoor een tijdswinst ontstaat door het gebruiken van de bestaande knowhow en het verkleinen van het financieel risico.
 • De franchsenemer heeft een competitief voordeel dankzij de economische synergie van het netwerk en de innovatiecapaciteit van de franchisegever.
 • De franchisenemer heeft toegang tot een hogere beroepskennis tegenover een zelfstandige die alleen werkt dankzij de opleiding, de raadgevingen, de permanente bijstand en de diverse opleidingstools.
 • De franchisenemer haalt een beter rendement op de geïnvesteerde kapitalen in vergelijking met een alleenstaande zelfstandige, dankzij de optimalisatie van deze kapitalen en de schaalvoordelen die voortvloeien uit de standardisatie van de verrichtingen.

Informatie zoeken over franchising

Er bestaan verscheidene informatiebronnen om franchising beter te leren kennen :

 • U kan een gratis afspraak maken me de Belgische Franchise Federatie, waar u uw vragen kan stellen en documentatie kan inkijken.
 • U kan seminaries en opleidingen van de Belgische Franchise Federatie bijwonen. De BFF organiseert  2x per jaar, het seminarie “Starten met franchising”.
 • Gespecialiseerde boeken en informatiedocumenten zoals onder meer de « Gids van franchising », « Franchising in 60 vragen en antwoorden », “Contrat de franchise”, “De précontractuele informatie”, enz… te verkrijgen bij de BFF.
 • Gesprekken met experts van de BFF die actief zijn in de wereld van franchising (franchisegevers, franchisenemers, juristen, bankiers, accountants,…)
Het event waar je alles te weten komt over de franchisewereld.
Het event waar je alles te weten komt over de franchisewereld.

Overgaan tot een zelfscreening

Beoordeel uw persoonlijke en financiële mogelijkheden, uw huidige situatie, alsook uw doelstellingen door een antwoord te geven op volgende vragen :

 • in welke activiteitssector wenst of kunt u functioneren ? (voeding, mode, diensten, etc.) ?
 • Over welke eigen middelen beschikt u?
 • bent u bereid om uw patrimonium te betrekken om uw onderneming op te starten?
 • welk is uw ontleencapaciteit?
 • wat is uw geografische mobiliteit?
 • hoe groot is uw ambitie? Wat zijn uw doelstellingen voor de komende 5 à 10 jaar?

Zijn franchisenetwerk kiezen

Op zoek gaan naar franchisegevers die aan uw verwachtingen beantwoorden :

 • de franchisegevers raadplegen die recruteren p deze website
 • de franchisegeverscontacteren die aangesloten zijn bij de Belgische Franchise Federatie. De leden van de BFF nemen bepaalde waarden in acht en beoefenen een « authentieke en ethische » franchising.
 • franchisegevers kiezen die de Europese Deontologische Erecode respecteren.
 • door franchisegevers te ontmoeten.
 • door hun franchisenemers te ontmoeten als normale klant.

Een goed netwerk kunnen herkennen door:

 • de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,
 • de rentabiliteit van de pilootzaken,
 • de verscheidenheid en originaliteit van het concept,
 • de kwaliteit van de initiële en continue opleiding,
 • de controle op het eerbiedigen van de knowhow
 • de regelmatige innovatie van de franchisegever,
 • de interne/externe communicatie binnen het netwerk,
 • de animatie van de franchisenemers,
 • het leadership van de franchisegever.

Zich engageren met een volledige kennis van zaken

Eénmaal uw netwerk gekozen en vooraleer een contract, een voorcontract, een reservatie te ondertekenen, overhandigt de franchisegever u het Precontractuele Informatie Document (P.I.D.) en dit minstens één maand voor het ondertekenen van het contract overeenkomstig de wet van 19.12.2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Het project van contract moet aan dit document gehecht zijn.

Geen enkele verbintenis kan worden aangegaan, geen enkele vergoeding, som of borgstelling kan worden gevraagd of betaald vóór het verstrijken van de tijdsspanne van minimum één maand die volgt op de overhandiging van het P.I.D..
Het P.I.D. en het contract zijn een goudmijn. Zij bevatten al de essentiële informatie die u nodig heeft om te beslissen met volle kennis van zaken.
Het is onontbeerlijk om dit aandachtig te bestuderen.

Het P.I.D. bevat onder meer informatie over:

 • de franchisegever en zijn onderneming,
 • zijn uitbatingsnetwerk,
 • zijn financiële resultaten,
 • de marktgegevens (algemeen en lokaal),
 • de belangrijke clausules van het contract.

Onderteken het contract niet vooraleer het aan een expertise door bevoegde personen (accountant, advocaat, …) te laten onderwerpen. Aarzel niet om de lijst te raadplegen van de geassocieerde leden van de BFF. Het gaat telkens om personen die een heleboel ervaring hebben op dit vlak.

Ontmoet een maximaal aantal franchisenemers van het gekozen netwerk. U vindt hun coördinaten in het P.I.D. dat de franchisegever u overhandigt.
En vooral, zelfs indien de franchisegever u een marktstudie en/of een financieel plan overhandigt, maak dan nog uw eigen studies. U wordt een zelfstandige en u dient alle bestanddelen van uw toekomstige activiteit te begrijpen.

De eisen om franchisenemer worden

 • De franchisenemer is ertoe gehouden om de commerciële strategie van de franchisegever toe te passen
 • De franchisenemer is verplicht om de normen van het concept en de kwaliteitsstandaarden te respecteren
 • De franchisenemer is verplicht de evolutie van het concept en de knowhow op te volgen
 • De franchisenemer is er vaak toe verplicht om zich te bevoorraden bij de franchisegever of bij aangeduide leveranciers
 • De franchisenemer is ertoe gehouden om de franchisegever te vergoeden voor zijn inbreng.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren onder de vorm van een initiële forfaitaire bijdrage (of instapgeld) het betalen van royalty’s in ruil voor een licentie op het concept, permanente ondersteuning, voortdurende opleiding, research en innovatie.

Klik hier om de website van de Belgische Franchise Federatie te bezoeken