Homepage / Franchisenemer worden

Een franchisezaak openen in België

Droomt u ervan een franchisenemer te worden? Hier vindt u de voordelen en verplichtingen van het beroep, evenals alle nuttige informatie om te starten.

Waarom kiezen voor franchising ?

Franchising is een samenwerkingsvorm tussen twee zelfstandige partners, de franchisegever en de franchisenemer. Deze samenwerking brengt rechten en plichten mee voor beide partijen.  Zijn eigen bedrijf oprichten betekent heel dikwijls de concretisering van een droom, een project, een ambitie waarover diep werd nagedacht. Er zijn veel manieren om eraan te beginnen, maar waarom kiezen voor een franchising?

Franchising en deel uitmaken van een netwerk zijn het ideale antwoord voor wie niet geïsoleerd wil zijn en liever vertrouwt op een concept of een naambekendheid om het risico te delen.

Belangrijk bij franchising is:

 • de originaliteit van het concept,
 • de samenhang van het netwerk
 • de uitbatings- en innovatiecapaciteit van elkeen

De franchiseverhouding is een vertrouwensrelatie in een geest van wederzijds respect. Franchisegever en franchisenemer vertrekken van de idee samen een project te verwezenlijken waarbij ieder zijn deel aan energie en creativiteit zal bijdragen.

Verplichtingen van de franchisnemer

De franchisenemer moet:

 • de commerciële strategie van de franchisegever toepassen
 • de normen van het concept en de kwaliteitsstandaarden respecteren
 • de evolutie van het concept en de knowhow opvolgen
 • de franchisegever vergoeden voor zijn inbreng. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren onder de vorm van een initiële forfaitaire bijdrage (of instapgeld), het betalen van royalty’s in ruil voor een licentie op het concept, de permanente ondersteuning, de voortdurende opleiding, research en innovatie.
 • de franchisenemer is er vaak toe verplicht om zich te bevoorraden bij de franchisegever of bij aangeduide leveranciers.

Voordelen om franchisenemer te worden

De franchisenemer is eigenaar van zijn onderneming, hij is juridisch zelfstandig.

Hij geniet van de volgende voordelen:

 • haalt voordeel uit het imago en de reputatie van de franchiseformule ten opzichte van de verbruiker.
 • van een systeem van commercieel beheer, dat door de franchisegever werd bedacht en getest en van een bestaande knowhow waardoor de franchisenemer dus tijd bespaard en het financieel risico verminderd.
 • een competitief voordeel dankzij de economische synergie van het netwerk en de innovatiecapaciteit van de franchisegever.
 • een beter rendement van het geïnvesteerde kapitaal in vergelijking met een alleenstaande zelfstandige, dankzij de optimalisatie van dit kapitaal en de schaalvoordelen die mogelijk worden door de standaardisering van de activiteiten.
 • een betere beroepskennis tegenover een zelfstandige die alleen werkt dankzij de opleiding, het advies, de permanente bijstand en de opleidingen van de franchisegever.

In uw zoektocht naar een nieuwe opportuniteit speelt uzelf een sleutelrol. Alvorens franchisenemer te worden, gaat u best na of de antwoorden op volgende vragen overeenstemmen met wat de franchiseformule van u verlangt

 • In welke activiteitensector bent u bereid en in staat te werken? (voedsel, confectie, diensten…)
 • Houdt u ervan met mensen om te gaan?
 • Zijn uw persoonlijke vaardigheden voldoende voor uw project?
 • Beschikt u over voldoende leiderschapskwaliteiten en doorzettingsvermogen?
 • Kan u zich houden aan de discipline die een franchisesysteem oplegt?
 • Hebt u de voor- en nadelen van franchisenemer zijn tegenover een gewone zelfstandige afgewogen?
 • Bent u in goede gezondheid?
 • Krijgt u van uw onmiddellijke omgeving de volledige morele steun om uw droom van een eigen zaak te realiseren?
 • Schrikken onregelmatige werktijden en onzekere inkomsten u en uw gezin niet af?
 • Wat is uw geografische mobiliteit?
 • Welk eigen vermogen hebt u tot uw beschikking?
 • Bent u bereid om uw vermogen te betrekken bij het opzetten van uw bedrijf?
 • Wat is uw capaciteit om een lening aan te gaan?
 • Hoe ambitieus ben je? Wat zijn uw doelen voor de komende 5 tot 10 jaar?

Het is heel belangrijk dat u goed weet met wie u in zee wilt gaan en een exact idee te hebt over de historiek en de werking van het franchisenetwerk.

 • Wie is die franchisegever (opleiding, bedrijfservaring, persoonlijkheid,…)?
 • Welke specifieke ervaring heeft de franchisegever met franchising?
 • Wat is de historiek van het franchisenetwerk?
 • Hoelang ontwikkelt de franchisegever zijn netwerk al via franchising?
 • Waarom heeft de franchisegever voor zijn expansie via franchisezaken gekozen boven eigen vestigingen ?
 • Hoeveel pilootvestigingen heeft de franchisegever opgezet vooraleer hij naar de uitbreiding via franchising is overgestapt?
 • Hoeveel franchisenemers zijn er vandaag en 1 jaar geleden? Is een lijst van namen en adressen van zijn franchisenemers beschikbaar?
 • Heeft de franchisegever reeds stoppende of falende franchisepunten gehad? Indien ja, hoeveel, wanneer en wat was hiertoe de reden?
 • Hoeveel franchisezaken voorziet de franchisegever in de toekomst?
 • Waaruit bestaat de selectieprocedure voor toetredende franchisenemers?
 • Hoe zien de jaarrekeningen van het franchisenetwerk eruit voor de 3 laatste jaren?
 • Hoe evolueren aspecten als het personeelsbestand, de omzet, de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?
 • Welke innoverende initiatieven (nieuwe producten, diensten, markten,…) heeft de franchisegever doorgevoerd sinds hij met de franchising is gestart?
 • Waar wil de franchisegever met zijn franchisenetwerk over 3 jaar staan?
 • Hoe ziet de actuele bedrijfsstructuur van het franchisenetwerk eruit en hoe zal dit evolueren met de verdere ontwikkeling van het franchisenetwerk?
 • Is de franchisenetwerk lid van de Belgische Franchise Federatie of een andere vereniging?
 • Wie zijn de accountant, bankier en juridische raadsman van de franchisegever? Zijn er andere professionele referenties?
 • Heeft de franchisegever een raamakkoord met zijn bankier afgesloten?
 • Wat zijn de belangrijkste elementen die het franchisenetwerk winstgevend maken?

Alvorens franchisenemer te worden moet zich goed informeren over het product en de markt waarvoor hij zal kiezen.

 • Wat zijn de kenmerken, sterktes en zwaktes van zijn keuze?
 • Hoe groot schat u de algemene vraag naar het product en wat is het marktaandeel van de franchisegever?
 • In welke fase van zijn levenscyclus (lancering, groei, rijpheid, achteruitgang) bevindt het product zich?
 • Is het product seizoen gebonden?
 • Wie zijn de concurrenten?
 • Waarin onderscheidt het product zich van dit van de concurrenten?
 • Welke zijn de voornaamste zwaktes van uw product?
 • Is uw product beschermd door een patent, copyright of handelsmerk?
 • Hoe competitief is de prijs van uw product?

Zelfs als de franchisegever je een marktstudie en/of financieel plan geeft, doe je eigen onderzoek. Je gaat zelfstandig worden en je moet alle onderdelen van uw toekomstige onderneming begrijpen.

Eigen aan een franchiseformule is het totale pakket dat de franchisegever de franchisenemer ter ondersteuning aanbiedt. Gezien dit van netwerk tot netwerk verschilt, is het een goed idee dat franchisenemer zich grondig informeert over de inhoud en de reikwijdte ervan.

 • Voorziet de franchisegever voor nieuwe franchisenemers en zijn medewerkers een opleiding over het ondernemingsconcept en het product? Indien ja, wat is de inhoud, de duur en wie betaalt dit?
 • Voorziet de franchisegever promotionele acties, de beschikbaarheid van een ‘opstartteam’ dat de franchisenemer moet bijstaan bij de opening van de nieuwe franchisezaak? Indien ja, wat is de inhoud, de duur en wie betaalt dit?
 • Verleent de franchisegever aan de franchisenemer bijstand bij de selectie en de vorming van nieuwe personeelsleden?
 • Beschikt de franchisegever over een operationele handleiding waarin alle aspecten van de franchisezaak worden beschreven?
 • Bestaat er een systeem waarbij de franchisegever de operaties van zijn franchisenemer controleert?
 • Welke permanente dienstverlening (opleiding, onderzoek en ontwikkeling, marktonderzoek, algemene ondersteuning bij het beleid, marketing en promotie, …) zal u van de franchisegever ontvangen na de start van uw franchisezaak?
 • Welke hulp kan u als franchisenemer verwachten op het gebied van lokale reclame- en promotieacties?
 • Hoe communiceert de franchisegever met zijn franchisenemers? Hoe treden de franchisenemers onderling met elkaar in contact.

Een franchiseformule biedt vele voordelen, maar alvorens franchisenemer te worden, is het van cruciaal belang de kosten te kennen en te berekenen wat de franchisenemer aan het einde van het proces overhoudt.

 • Hoeveel bedraagt het instapgeld, de “royalty’s”, de bijdrage voor nationale of regionale reclame? Zijn er nog andere kosten?
 • Moet er een waarborg worden betaald en onder welke voorwaarden?
 • Hoeveel kost de inrichting van de franchisezaak, de machines, het concept… en hoe vaak zal dit vernieuwd worden?
 • Welke brutomarge mag u verwachten?
 • Welke omzet voorziet de franchisegever voor de eerste 3 jaren?
 • Welke omzet moet u realiseren alvorens break-even te zijn?
 • Hoeveel tijd neemt het vanaf het moment van de ondertekening van het contract tot de opening van het verkooppunt?
 • Hoeveel langetermijnmiddelen hebt u nodig?
 • Hoeveel middelen hebt u op lange termijn nodig?
 • Hoeveel werkkapitaal (ter financiering van voorraden, leveranciers, …) moet u voorzien?
 • Wat zijn de financiële vooruitzichten voor de eerste 3 jaar?

Eénmaal uw franchisenetwerk gekozen en vooraleer een contract, een voorcontract, een reservatie te ondertekenen, overhandigt de franchisegever u het Precontractuele Informatie Document (P.I.D.) en dit minstens 30 dagen voor het ondertekenen van het contract en dit overeenkomstig met de wet van 19.12.2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.  Het project van contract moet aan dit document gehecht zijn.

Geen enkele verbintenis kan worden aangegaan, geen enkele vergoeding, som of borgstelling mag worden gevraagd of betaald vóór het verstrijken van de tijdsspanne van 30 dagen die volgt op de overhandiging van het P.I.D.. Het P.I.D. en het contract zijn een goudmijn. Zij bevatten al de essentiële informatie die u nodig heeft om te beslissen met volle kennis van zaken.Het is onontbeerlijk om dit aandachtig te bestuderen.

Het P.I.D. bevat onder meer informatie over :

 • de franchisegever en zijn onderneming,
 • zijn uitbatingsnetwerk,
 • zijn financiële resultaten,
 • de marktgegevens (algemeen en lokaal),
 • de belangrijke clausules van het contract.

Onderteken het contract niet vooraleer u het door bevoegde personen (accountant, advocaat, …) hebt laten beoordelen. Aarzel niet om de lijst te raadplegen van de advocatenkantoren, geassocieerde leden van de Belgische Franchise Federatie.

Een type franchisecontract bestaat er niet. Iedere franchisegever is vrij om zijn franchiseovereenkomst naar eigen wens op te stellen. Toch vereisen sommige clausules van een contract meer aandacht dan andere, zodat het raadzaam is ze zorgvuldig door te nemen alvorens franchisenemer te worden.

 • Wat is de duur van het contract?
 • Welke zijn de voorwaarden voor de verlenging van het contract?
 • Is bij het aangaan van financiële verplichtingen (leasing onroerend goed, leningen, …) rekening gehouden met de looptijd van het franchisecontract?
 • Wat gebeurt er in geval van ziekte of overlijden van één van de partijen?
 • Welke regeling bestaat er als de franchisenemer of franchisegever vóór het verstrijken van de contractduur de overeenkomst wil beëindigen?
 • Wat gebeurt er met de voorraad bij het einde van het contract?
 • Welke afspraken zijn gemaakt in verband met de beperking van het territorium?
 • Is de franchisenemer verplicht zich volledig bij de franchisegever te bevoorraden?
 • Wat kan de franchisenemer doen als de franchisegever de gevraagde goederen niet tijdig kan leveren?
 • Wat zijn uw rechten als de franchisegever failliet gaat?
 • Kan de franchisenemer tijdens of na de duur van het contract andere commercieel activiteiten uitvoeren?
 • Is er arbitrage voorzien?

Vooraleer de franchiseovereenkomst te tekenen, is het bijzonder waardevol met een aantal franchisenemers een gesprek te hebben. Vanuit hun dagdagelijkse praktijk weten zij beter dan wie ook wat het voor een franchisenemer betekent om met het franchisenetwerk in kwestie samen te werken.

 • Zijn de gerealiseerde verkoop, winst- en cashflowcijfers, zoals de franchisegever ze in het budget voorgesteld had?
 • Hebt u belangrijke onvoorziene kosten ervaren? Indien ja, welke?
 • Hoeveel tijd heeft het gekost om break-even te zijn?
 • Is het operationele handboek praktisch en makkelijk om volgen?
 • Leeft de franchisegever, zowel bij de start als tijdens de duur van de overeenkomst, zijn beloftes ter ondersteuning van de franchisenemer na?
 • Zijn de door de franchisegever geleverde uitrusting, voorraden en materialen bevredigend van kwaliteit?
 • Brengt de franchisegever regelmatig een bezoek aan de zaak of vraagt hij te rapporteren?
 • Zijn al ernstige meningsverschillen gerezen met uw franchisegever? Indien ja, waarover en (hoe) bent u tot een akkoord gekomen?
 • Hoe is de verhouding tussen de collega-franchisenemers en de franchisegever?
 • Als u opnieuw franchisenemer zou worden, welke elementen in het contract zou u anders formuleren?
 • Zou u kandidaat-franchisenemers aanraden met uw franchisegever in zee te gaan ?