Homepage / Franchising in België

Franchising in België

Franchising startte in Europa in de jaren 1970. Na de voedingsdistributie, de doe-het-zelf- en textielsector, de fast-foodsector doet zich thans de sterkste progressie voor in de sector van de dienstverlening aan bedrijven en particulieren.   De toekomst van franchising in de wereld is zeer reëel en België vormt daarop geen uitzondering: ons vlakke land blijft zeer gegeerd door de buurlanden.

Wat is franchising ?

Franchising is een samenwerkingsmethode tussen twee onafhankelijke partners, waarbij de eerste, de franchisegever genoemd, aan de andere, de franchisenemer, mits betaling en onder welbepaalde voorwaarden een commerciële formule of productiesysteem dat hij op punt gesteld heeft en dat zijn bewijzen geleverd heeft, ter beschikking stelt.

Franchising wordt onderverdeeld in vier grote groepen:  Productiefranchising, distributiefranchising, dienstenfranchising en industriële franchising.

Franchising is geen doel op zich: alleen de ondernemingen die het in de eerste plaats als een ontwikkelingsstrategie zien, slagen erin.

Evenzo zullen alleen de zelfstandigen slagen in franchising die het zien als een kader voor hun bedrijfsproject, dat hen in staat zal stellen meer van hun sterke kanten te laten zien en niet als een vluchtheuvel voor hun eigen zwakheden of als een verzekering tegen risico’s.

De reglementering 

In België is er geen specifieke wet die de franchiseovereenkomst regelt.  Een franchiseovereenkomst moet, zoals elk handelscontract, uiteraard de algemene beginselen van het verbintenissenrecht en het contractenrecht eerbiedigen, zoals die in het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd; op 1/2/2006 is echter de wet van 19/12/2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten  in werking getreden (thans artt.X.26-34 WER).

De economische impact van franchising is zo groot dat de Europese Franchise Federatie zelf een zelfregulerende code voor de sector heeft opgesteld, die een reeks richtsnoeren omvat om de sereniteit binnen de netwerken te bewaren en de belangen en vrijheden van franchisegevers en franchisenemers te vrijwaren.  Dit is de Europese Deontologische Erecode.

Franchisegevers en franchisenemers zullen ook rekening moeten houden met andere regelgeving zoals de wet op de exclusieve verkoopconcessies, het merkenrecht, de wet op de handelshuur, de wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming, de wet van 4 april 2019 inzake misbruik van economische afhankelijkheid, oneerlijke bedingen en oneerlijke praktijken tussen ondernemingen, de regelgeving inzake concurrentie…

franchising-belgium-store

Studie 2021

Hier vindt u het resultaat van de kwantitatieve studie over franchising in België die opgezet werd op initiatief van de BFF.

Download het resultaat van de enquete 2021

Gids van franchising

De Gids van franchising van de Belgische Franchise Federatie geeft alle informatie die de kandidaat-franchisenemer nodig heeft.

De gids krijgen