EFFDeze Deontologische Europese Erecode is de opfrissing van de versie gecreëerd in 1972 door de Europese Franchise Federatie (EFF).
Iedere nationale Federatie of Vereniging van de EFF heeft aan de redactie deelgenomen en verzekert de promotie, de interpretatie en de aanpassing ervan in haar eigen land.

Deze Deontologische Erecode wil een goedgedragscode zijn voor de gebruikers van Franchise in Europa

2. Definitie van franchising

FRANCHISING is een systeem voor de afzet van goederen en /of diensten en / of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financiële zelfstandige en onafhankelijke (1) ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers. De franchisegever verleent daarbij aan zijn individuele franchisenemers het recht en legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept (2) van de franchisegever.

Het aldus toegekende recht verleent aan de individuele franchisenemer het recht en de plicht om tegen directe of indirecte financiële vergoeding gebruik te maken van de handelsnaam en/of het handelsmerk en /of het dienstmerk van de franchisegever, de knowhow (3), de commerciële en technische methoden, de werkwijze en andere industriële en /of intellectuele eigendomsrechten, ondersteund door voortdurende commerciële en technische hulp, gedurende de looptijd van een schriftelijke franchiseovereenkomst, die voor dit doel tussen partijen is gesloten.

2. Algemene principes

 • De franchisegever is de initiatiefnemer van een franchisenetwerk, bestaande uit de individuele franchisenemers en de franchisegever die de opdracht heeft om de continuïteit ervan te garanderen (4).
 • De franchisegever dient:
  1. gedurende een redelijke periode een zakelijk concept met succes te hebben toegepast in tenminste één pilootzaak, alvorens een franchisenetwerk te beginnen (5)
  2. eigenaar te zijn of gerechtigd tot het gebruik van de door het netwerk te gebruiken herkenningstekens voor het cliëntèle zoals handelsnaam, handelsmerk of andere onderscheidende tekens (6)(7)
  3. de individuele franchisenemer aanvangsopleiding te geven en voortdurende commerciële en /of technische ondersteuning te verlenen gedurende de gehele duur van de overeenkomst.
 • De individuele franchisenemer dient:
  1. zich in te spannen voor de groei van het franchisesysteem en het onderhouden van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van het franchisenetwerk.
  2. de franchisegever controleerbare bedrijfsgegevens voor te leggen die het mogelijk maken de resultaten te beoordelen en tevens de financiële verslaggeving, noodzakelijk voor effectieve managementbegeleiding.
  3. de franchisenemer zal aan de franchisegever en /of zijn vertegenwoordiger toelating geven het bedrijf van de franchisenemer op redelijke tijden te betreden en de boekhouding te mogen inzien.
  4. de know-how verstrekt door de franchisegever niet aan derden bekend te maken, noch gedurende, noch na afloop van de overeenkomst (8).
 • Partijen moeten voortdurend volgende verplichtingen naleven:
  1. billijkheid betrachten in het handelen ten opzichte van elkaar. De franchisegever dient, bij enige overtreding van de contractuele bepalingen, dit schriftelijk aan de individuele franchisenemer te bevestigen en, indien gerechtvaardigd, hem een redelijke termijn te gunnen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.
  2. klachten, grieven en geschillen oplossen te goeder trouw en met bereidwilligheid door middel van oprechte en redelijke, rechtstreekse communicatie en onderhandeling.

3. Werving, publiciteit en het verstrekken van gegevens

 • Publiciteit voor de werving van individuele franchisenemers dient ondubbelzinnig en zonder misleidende verklaringen te zijn.
 • Alle wervingsadvertenties en reclamemateriaal waarin direct of indirect verwezen wordt naar resultaten, cijfers of te verwachten inkomsten voor de individuele franchisenemer, dienen objectief en controleerbaar te zijn.
 • Om toekomstige individuele franchisenemers in staat te stellen met volledige kennis van zaken te oordelen, verstrekt de franchisegever een volledige en correcte schriftelijke informatie en documentatie met betrekking tot de clausules van de franchiseovereenkomst, dit binnen een redelijke termijn voor het sluiten van deze overeenkomsten.
 • Wanneer de franchisegever de kandidaat-franchisenemer voorstelt een voorovereenkomst af te sluiten, zal de franchisegever volgende regels naleven:
  1. voorafgaand aan het tekenen van welke voorovereenkomst ook zal de individuele kandidaat-franchisenemer schriftelijke informatie ontvangen over de inhoud ervan en betreffende de vergoeding die hij aan de franchisegever zal moeten betalen ter dekking van de kosten tijdens en met betrekking tot de voorovereenkomstperiode.
  2. bij ondertekening van de franchise overeenkomst zullen de bestede sommen door de franchisegever terugbetaald of in mindering gebracht worden op een mogelijk door de franchisenemer te betalen ingangsgeld.
  3. de voorovereenkomst dient bepalingen te bevatten omtrent de duur alsook een wederzijds opzeggingsbeding.
  4. de franchisegever kan clausules van niet concurrentie en geheimhouding opleggen ter bescherming van zijn knowhow tijdens de duur van de voorovereenkomst.

4. De selectie van de franchisenemers

De franchisegever zal uitsluitend individuele franchisenemers selecteren, die na redelijk onderzoek lijken te beschikken over de noodzakelijke bekwaamheid zoals opleiding, persoonlijke kwaliteiten en financiële middelen die toereikend zijn om het gefranchiseerde bedrijf te exploiteren.

5. De franchise-overeenkomst

 • De franchiseovereenkomst dient in overeenstemming te zijn met nationale wetgeving, wetgeving van de Europese Unie en deze Erecode. De overeenkomst dient het belang te weerspiegelen van de leden van het netwerk door de bescherming van de industriële of intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever, evenals door de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van het franchisenetwerk te handhaven (9). Alle overeenkomsten en contractuele regelingen in verband met de franchiserelatie dienen gesteld te zijn, of vertaald door een beëdigd vertaler, in de officiële taal van het land waar de individuele franchisenemer gevestigd is. Kopieën van ondertekende overeenkomsten dienen onmiddellijk aan de franchisenemer ter hand gesteld te worden.
 • De franchiseovereenkomst dient ondubbelzinnig te vermelden welke de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn van de partijen, evenals alle andere belangrijke materiële clausules van de samenwerking.
 • De overeenkomst dient tenminste de volgende essentiële bepalingen te bevatten:
  • de rechten van de franchisegever
  • de rechten van de individuele franchisenemer
  • de goederen en /of diensten die aan de individuele franchisenemer worden geleverd
  • de verplichtingen van de franchisegever
  • de verplichtingen van de individuele franchisenemer
  • de financiële verplichtingen die gelden voor de individuele franchisenemer
  • de duur van de overeenkomst, die lang genoeg dient te zijn om de individuele franchisenemer in staat te stellen zijn initiële franchise investeringen af te schrijven
  • desgevallend de voorwaarden voor een verlenging van de overeenkomst (10)
  • de voorwaarden waaronder de individuele franchisenemer het handelsfonds mag verkopen of overdragen en de mogelijke voorkeurrechten van de franchisegever in dit opzicht
  • bepalingen in verband met het gebruik door de franchisenemer van franchisegevers: onderscheidende herkenningstekens, uithangbord, merk, handelsnaam, logo en alle andere onderscheidende tekens
  • het recht van de franchisegever om het concept aan te passen aan nieuwe of gewijzigde methoden
  • bepalingen betreffende opzegging van de overeenkomst
  • bepalingen betreffende onmiddellijke teruggave, bij vroegtijdige beëindiging van de franchiseovereenkomst, van alle materiële en immateriële bestanddelen aan de franchisegever (11).

6. Master franchise

De Erecode is niet van toepassing op de relatie tussen de franchisegever en zijn master-franchisenemer. Hij is daarentegen wel van toepassing op de relatie tussen master-franchisenemer en zijn franchisenemers.

Klik hier om de website van de Belgische Franchise Federatie te bezoeken

 

BIJLAGEN

 1. De franchisenemer is verantwoordelijk voor de menselijke en financiële middelen die hij inzet. Hij is tevens verantwoordelijk tegenover derden voor de daden die verwezenlijkt worden binnen het kader van de uitbating van de franchise. Hij heeft de verplichting om loyaal mee te werken aan het welslagen van het netwerk tot hetwelk hij toegetreden is.
 2. Het concept is de originele samenvoeging van drie elementen: de eigendom of het gebruiksrecht van de herkenningstekens voor de cliënteel: fabriek-, handels- of dienstenmerk; uithangbord; handelsnaam; tekens en symbolen; logo’s; het gebruik van een opgedane ervaring, van een « know-how »; een verzameling van producten, diensten en /of technologieën al dan niet gebrevetteerd die hij ontworpen heeft, die hij op punt gesteld heeft, die hij aanvaard of aangeworven heeft.
 3. Definitie van de know-how :
  Know-how is een geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis, voortvloeiend uit ervaring door onderzoek vanwege de franchisegever en dewelke geheim, wezenlijk en bepaald is:

  • « Geheim » betekent dat de know-how als geheel of in de juiste samenstelling van de onderdelen, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; de term is niet bedoeld in de nauwe betekenis dat elke individuele component van de know-how geheel onbekend of buiten het bedrijf van de franchisegever niet beschikbaar moet zijn.
  • « Wezenlijk » betekent dat de know-how informatie omvat die onmisbaar is voor de verkoop van goederen of de verrichting van diensten aan eindgebruikers en met name voor de presentatie van goederen voor de verkoop, de verwerking van goederen in verband met de verrichting van diensten, methoden van contact met klanten, administratie en financieel beheer: de know-how moet nuttig zijn voor de franchisenemer in die zin dat deze dank zij die know-how zijn concurrentiepositie bij de sluiting van de overeenkomst kan versterken, met name doordat hij zijn prestaties kan verbeteren of gemakkelijker toegang kan verkrijgen tot een nieuwe markt.
  • « Bepaald » betekent dat de know-how voldoende gedetailleerd moet beschreven zijn om te kunnen beoordelen of hij aan de criteria inzake het geheime en wezenlijke karakter voldoet; de beschrijving van de know-how kan worden opgenomen in de franchiseovereenkomst, neergelegd in een afzonderlijk document of vastgesteld in een andere geschikte vorm. De franchisegever moedigt de feedback aan van informatie vanwege de franchisenemers teneinde deze « know-how » te verbeteren. Tijdens de precontractuele, contractuele en postcontractuele periodes belet de franchisegever elk gebruik en overdracht van de « know-how », meer bepaald ten aanzien van de netwerken van de concurrenten die het netwerk van de franchisegever zouden kunnen benadelen.
 4. Het franchisenetwerk bestaat uit de franchisegever en de franchisenemers.
  • Het franchisenetwerk draagt, door haar organisatie en ontwikkeling, bij tot de verbetering van de productie en /of distributie van producten en /of diensten of tot de promotie van technische en economische vooruitgang waarbij aan de gebruikers een rechtvaardig deel van de winst dat zij voortbrengt voorbehouden wordt.
  • Het merk van de franchisegever, symbool voor de identiteit en de reputatie van het netwerk, vormt de garantie voor de kwaliteit van de diensten die aan de gebruiker verleend worden.
  • Deze garantie is gewaarborgd door de overdracht en de contrôle over de eerbied van een know-how alsook door het ter beschikking stellen van een homogeen gamma van producten en /of diensten en /of technologieën.
  • De franchisegever verzekert er zich van dat de franchisenemer, zijn hoedanigheid van juridisch zelfstandig ondernemerschap bekend maakt met behulp van aangepaste signalisatie.
 5. Hij moet de menselijke en financiële middelen gebruiken met het oog op de promotie van zijn merk, het onderzoek en vernieuwing zodanig dat de ontwikkeling en het voortbestaan van zijn concept verzekerd blijven.
 6. Deze rechten moeten tenminste gelijk zijn aan de duur van het contract.
 7. Het imago van het merk:
  • De franchisegever garandeert aan de franchisenemer het genot van de herkenningstekens voor het cliëntèle dat hij ter beschikking stelt. Hij moet hem onder anderen de geldigheid van zijn rechten over het /de merk(en) garanderen, waarvan het gebruik, in welke hoedanigheid ook, aan de franchisenemer toevertrouwd wordt.
  • De franchisegever onderhoudt en ontwikkelt het imago van het merk.
  • De franchisegever let op de naleving, door de franchisenemer, van alle gebruiksvoorschriften van het merk alsook van alle herkenningstekens die hem contractueel ter beschikking gesteld werden.
  • Op het einde van het contract zorgt de franchisegever ervoor dat de herkenningstekens voor het cliëntèle niet langer door de exfranchisenemer gebruikt worden.
  • In geval van exclusief gebruik van het merk over een bepaald territorium worden de modaliteiten door de franchisegever duidelijk omschreven: voorwerp en duur.
  • Met alle middelen zorgt de franchisegever ervoor dat het gamma van producten en /of technologieën, die aan de verbruiker aangeboden worden, wel degelijk in overeenstemming zijn met het imago van het merk. Daarvoor gebruikt hij exclusieve aankoopclausules voor deze systemen voor dewelke het nuttig zou geacht worden en meer bepaald voor de producten die het merk van de franchisegever dragen.
 8. In dit verband mag het contract een « niet concurrentiebeding » voorzien waarvan de duur, de draagwijdte en het voorwerp bepaald zullen worden, rekeninghoudend met het belang van het netwerk.
 9. De contractuele relaties:
  • De franchisegever en de franchisenemers weten dat zij samenwerken in een systeem waar hun belangen zowel op korte als op lange termijn met elkaar zijn verbonden.
  • De soepelheid van het systeem en de verantwoordelijkheidszin van elke partij staan in voor het welslagen van de franchise.
  • De relaties tussen de partners moeten dus de noodzakelijke ontwikkelingen tot verbetering van de werking van het franchisenetwerk toelaten en dat tot grotere voldoening van de consument.
  • De franchisegever stelt het schriftelijke contract op. Het moet, op volledige wijze en nauwkeurig, de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen opsommen.
  • Het contract weerspiegelt de strategie van het franchisenetwerk. Het bevat de aanduiding van de noodzakelijke middelen om het franchiseconcept te verwezenlijken.
  • Het contract legt aan de betrokken partijen geen beperkingen op die niet noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen.
  • Het contractevenwicht wordt globaal bekeken en in functie van de belangen van het franchisenetwerk.
  • Het contract laat een duurzame dialoog toe en bevoorrecht bemiddelingsoplossingen.
 10. Mits een toereikende opzegging geeft de franchisegever aan de franchisenemer kennis van zijn wil het vervallen contract niet verder te zetten of geen nieuw contract te willen tekenen
 11. De franchisegever die in het contract de voorwaarden tot terugname en/of gebruik van materialen eigen aan de franchise heeft bepaald, zal, in deze voorwaarden, niet streven naar een bestraffing van de ex-franchisenemer maar integendeel naar de bescherming van de identiteit en de reputatie van het franchisenetwerk.