Homepage / Al het nieuws / De B2B-WET meer rechtsonzekerheid voor een schijn van bescherming van franchisenemers?

Presse

De B2B-WET meer rechtsonzekerheid voor een schijn van bescherming van franchisenemers?

Het wordt vaak aangenomen dat franchisenemers zich ten aanzien van hun franchisegevers in een positie van economische afhankelijkheid bevinden om verschillende redenen. Om de integriteit van het netwerk te beschermen, heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat het franchisegevers geoorloofd is om bedingen te voorzien die franchisenemers ervan weerhouden om al te vlot over te stappen naar een concurrerend netwerk. Om franchisenemers te beschermen tegen het risico van uitbuiting van die relatieve marktmacht of ongelijke informatie, werden de voorbije decennia zelfregulerende en wetgevende initiatieven genomen in aanvulling van het gemeenrecht. De wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (gewijzigd bij wet van 2 april 2014 en overgenomen in het Wetboek van Economisch Recht) (“Wet Precontractuele Informatie”) speelt daarin nog steeds een belangrijke rol.

Met dezelfde doelstelling om zwakkere handelspartners te beschermen werd de zogenaamde B2B-wet goedgekeurd op 4 april 2019 (“B2B-wet”).  Concreet heeft de B2B-wet boek IV (‘Bescherming van de mededinging’) en boek VI (‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’) van het Wetboek van Economisch Recht (“WER”) aangevuld met drie luiken van verbodsbepalingen tegen het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen, en oneerlijke (misleidende en agressieve) marktpraktijken. De toelichting van de wet verwijst specifiek naar franchisenemers die “vaak geconfronteerd worden met onbillijke algemene voorwaarden, die hun economische vrijheid ernstig beperkt” en haalt het voorbeeld aan van “niet-concurrentiebedingen … die met zich mee kunnen brengen dat een handelaar de facto zijn handelszaak verliest”.

De vraag rijst in welke mate de B2B-wet slaagt in de vooropgestelde doelstelling of haar doel voorbijschiet. De B2B-wet werd intussen uitgebreid becommentarieerd, maar kent nog weinig (gepubliceerde) rechtspraak. Met veel auteurs betreuren wij de slordigheid van de tekst van de B2B-wet. Lees hier het volledige artikel.